21 e bendine göre yapılan pazarlık usulü ihale uygulaması

13.10.2017 09:20

SORU: 

merhaba  madde 21 e bendine göre yapılan pazarlık usulü ihalelerde önce yeterlilik evrakları değerlendirilip sonramı teklife davet yapılır yoksa yeterlilik ve taklif aynı gündemi alınır acaba teşekkür..

BU SORUYU ÖRNEK OLARAK MAL ALIMLARINA GÖRE AÇIKLAYALIM

Yeterlik başvuru belgelerinin sunulması

* Başvuru mektubu ve bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

* Yeterlik başvuruları, ihale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

* Yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek yeterlik başvurularının, ihale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan yeterlik başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.

* Zeyilname ile yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. 

YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ VE TEKNİK GÖRÜŞMELER

Yeterlik başvurularının alınması ve açılması

*  İhale komisyonunca, yeterlik başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

   **  İhale komisyonu tarafından ihale (son başvuru) tarih ve saatinde yeterlik değerlendirmesine başlanır. Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.

   **  İhale komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. 

   **  Başvuru zarfları isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Sözkonusu tutanağın ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti imza karşılığı talep eden isteklilere verilir.

   **  Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. İstekliler tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Yeterlik başvurularının değerlendirilmesi

*   Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

*   Başvuruların esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

*   Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin yeterlik tarihinde yeterlik şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

*   Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan isteklilerin başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

*   Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen asgari yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.

*   Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler yeterli kabul edilir. Yeterlik kriterlerini taşımadıkları tespit edilen istekliler ise yeterli kabul edilmez.

*   Yeterliği tespit edilen isteklilerden ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunmaları istenir.

Fiyatı içermeyen ilk tekliflerin sunulması ve teknik görüşmeler ile teknik şartnamenin kesinleştirilmesi

*   İhale komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler, ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunarlar.

*   Bu aşamada, ihale komisyonu tarafından fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunan her bir istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde görüşme yapılır.

*   Yapılan teknik görüşmeler sonucunda, teknik şartnamenin şartları netleştirilir.

*   Teknik görüşmeler sonucunda; şartları karşılayabilecek isteklilerden şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde, ihale komisyonu tarafından belirlenen tarih ve saate kadar tekliflerini vermeleri istenir.

*   Fiyatı içeren ilk tekliflerin verilebileceği son tarih ve saat davet yazısında belirtilir.