2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamındaki Süre Uzatımı ve Fesih Talepleri Hakkında

24.07.2020 10:58
T.C. 
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
 
Konu : 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamındaki Süre Uzatımı ve Fesih Talepleri
 
 
Bilindiği üzere, 2.4.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de "Covid-19 Salgınının Kamu  İhale  Sözleşmelerine  Etkisi"  konulu  2020/5  Sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Genelgesi yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge ile belirtilen şartları taşıması kaydıyla yüklenicilere sözleşmenin feshi ve süre uzatımı için idarelere başvuru imkânı ve idarelerce nihai karar alınmadan önce Bakanlığımız değerlendirilmesinin alınması şartı getirilmiştir.
 
Bu çerçevede idareler, ilgi yazımızda belirtilen bilgi ve belgelerini değerlendirme almak üzere Bakanlığımıza  göndermekte  ve Bakanlığımız  da  hızlı  ve  etkin  bir  şekilde  idarelerden gelen başvurularla ilgili değerlendirme yapmaktadır. Bakanlığımız değerlendirmesinin süratli bir şekilde verilmesi ve kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesi bakımından aşağıda yer alan açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
 
1.Yüklenicilerin  120  gün  ve  daha  az  süre  uzatımı  talepleri  ile  ilgili  olarak,  5/1/2002 tarihli  ve  4735  sayılı  Kamu  İhale  Sözleşmeleri  Kanunu  ve  ilgili  diğer  mevzuatta  öngörülen şartları  taşıyıp  taşımadığı  dikkate  alınarak,  Bakanlığımızın  değerlendirilmesi  alınmaksızın, söz konusu süre uzatımı talepleri hakkında sözleşmeye taraf idarelerce karar verilecektir.
 
2.120  günü  aşan  süre  uzatımı talepleri  ve fesih talepleri  hakkında  ise  Bakanlığımız değerlendirmesi alınmasına devam edilecektir.
 
3.Ancak, 120 günü aşan veya herhangi bir süre belirtilmeksizin yapılan süre uzatımı talepleri hakkında, sözleşmeye taraf idarelerce 120 gün ve daha az süre uzatımı verilmesinin uygun  bulunması  halinde  Bakanlığımız  değerlendirmesi  alınmaksızın  sözleşmeye  taraf idarelerce karar verilecektir.
 
4.Yüklenicilerin  fesih  talepleri  ile  ilgili  olarak  Bakanlığımızca  olumsuz  görüş bildirilen/bildirilecek ihale sözleşmeleri ile ilgili olarak; yüklenicilerin 120 gün ve daha az süre uzatımı  talebinde  bulunması  halinde  ya  da  120  günü  aşan  veya  herhangi  bir  süre belirtilmeksizin yapılan süre uzatımı talepleri hakkında sözleşmeye taraf idarelerce 120 gün ve  daha  az  süre  uzatımı  verilmesinin  uygun  bulunması  halinde  bu  talepler  bu  yazının  (1) numaralı  bölümünde  yapılan  açıklamalar  çerçevesinde,  Bakanlığımız  değerlendirmesi alınmaksızın sözleşmeye taraf idareler tarafından değerlendirilecektir.
 
5.Bakanlığımıza intikal etmiş ancak henüz değerlendirme  yapılmamış taleplerden bu yazının  (1)  ve  (3)  numaralı  açıklamaları  kapsamında  bulunan  başvurular  hakkında  yine Bakanlığımız değerlendirmesi alınmaksızın sözleşmeye taraf idarelerce karar verilecektir.
 
6.Bu  yazının  (1),  (3),  (4)  ve  (5)  numaralı  açıklamaları  kapsamında  verilen  süre uzatımlarına  ilişkin  karara  ait  bilgilerin  (işin  adı,  yüklenici  adı,  ihale  tarihi,  sözleşme  tarihi, sözleşme tutarı, işin gerçekleşme tutarı ve talebin olumlu veya olumsuz görülme gerekçesi) sözleşmeye  taraf  idareler  tarafından,  alınan  karar  tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde Bakanlığımıza  (Strateji  Geliştirme  Başkanlığı)  ilgili  Bakanlıklar/Kamu  İdareleri  (Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları) aracılığıyla gönderilecektir.
 
Bilgilerini  ve  yazımızın  merkez  ve  taşra  teşkilatınız  ile  bağlı,  ilgili  ve  ilişkili kuruluşlarınıza,  döner  sermayeli  kuruluşlarınıza,  kamu  iktisadi teşebbüslerinize, fonlarınıza, doğrudan  ve  dolaylı  olarak  birlikte  ya  da  ayrı  ayrı  sermayesinin  yarısından fazlasına  sahip bulunduğunuz  her  çeşit  kuruluş,  müessese,  birlik,  işletme  ve  şirketlere  İdarenizce,  Belediyeler  ve  bunlara  bağlı  birlik,  müessese  ve  işletmelere  Çevre  ve  Şehircilik
Bakanlığınca, Yatırım  İzleme  ve  Koordinasyon  Başkanlıklarına,  İl  Özel  İdareleri  ve  bunlara  bağlı birlik, müessese ve işletmelere ise İçişleri Bakanlığınca,
gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini arz ve rica ederim.