İHALE PARASAL LİMİT TEBLİĞİ

Sınır değerler, 
 
Yaklaşık maliyet
 
İlan süreleri
 
Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet bedelleri
 
İhalelerde damga vergisi oranları
 
Mühendislik diplomasının iş deneyim belgesi olarak bir yıllık bedeli
 
TABLODA AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMIŞTIR

29 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31023

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%7,36) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen (istisna kapsamında yapılan ihalelerden yaklaşık maliyeti karşıdaki değeri aşmayanlar ceza ve yasaklama hükümleri hariç kanuna tabi değildir.)

13.857.591,-TL (Onüçmilyonsekizyüzelli yedibinbeşyüzdoksanbir Türk Lirası) 

14.877.509,-TL (Ondörtmilyonsekizyüzyetmişyedibinbeşyüzdokuz Türk Lirası),

 

 

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının; 

1) (a) bendinde belirtilen  Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler için Mal ve Hizmet Alımlarında Eşik Değer

1.656.600,-TL (Birmilyonaltıyüzellialtıbinaltıyüz Türk Lirası) 

1.778.525,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişsekizbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası),

 

 

2) (b) bendinde belirtilen Kanun kapsamındaki diğer idareler için Mal ve Hizmet alımlarında Eşik Değer

2.761.007,-TL (İkimilyonyediyüzaltmışbirbinyedi Türk Lirası) 

2.964.217,-TL (İkimilyondokuzyüzaltmışdörtbinikiyüzonyedi Türk Lirası),

 

3) (c) bendinde belirtilen  Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde Eşik değer

60.742.537,00-TL (Altmışmilyonyediyüzkırkikibinbeşyüzotuz yedi Türk Lirası) 

65.213.187,00-TL (Altmışbeşmilyonikiyüzonüçbinyüzseksenyedi Türk Lirası),

 

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; İLAN LİMİTLERİ

 

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 

180.732,-TL (Yüzseksenbinyediyüzotuziki Türk Lirası) 

194.033,-TL (Yüzdoksandörtbinotuzüç Türk Lirası), 

361.481,-TL (Üçyüzaltmışbirbindörtyüzseksenbir Türk Lirası) 

388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası),

 

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen, 

180.732,-TL (Yüzseksenbinyediyüzotuziki Türk Lirası) 

194.033,-TL (Yüzdoksandörtbinotuzüç Türk Lirası),  

361.481,-TL (Üçyüzaltmışbirbindörtyüzseksenbir Türk Lirası) 

388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası), 

3.012.502,-TL (Üçmilyononikibinbeşyüziki Türk Lirası) 

3.234.222,-TL (Üçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiiki Türk Lirası),

 

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 

361.481,-TL (Üçyüzaltmışbirbindörtyüzseksenbir Türk Lirası) 

388.086,-TL (Üçyüzseksensekizbinseksenaltı Türk Lirası), 

3.012.502,-TL (Üçmilyononikibinbeşyüziki Türk Lirası) 

3.234.222,-TL (Üçmilyonikiyüzotuzdörtbinikiyüzyirmiiki Türk Lirası),

 

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen Mal ve Hizmet alımlarında Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

301.228,TL (Üçyüzbirbinikiyüzyirmisekiz Türk Lirası ) 

323.398,-TL (Üçyüzyirmiüçbinüçyüzdoksansekiz Türk Lirası),

 

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen  (Doğroudan temin)

90.358,-TL (Doksanbinüçyüzellisekiz Türk Lirası ) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde,

97.008,-TL (Doksanyedibinsekiz Türk Lirası ), 

30.101,-TL (Otuzbinyüzbir Türk Lirası)  Diğer belediyeler

32.316,-TL (Otuzikibinüçyüzonaltı Türk Lirası),

 

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin; İhalelerden Kamu İhale Kurumu Payı Kesilecek Sözleşme Alt Sınırı (Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 

602.479,-TL (Altıyüzikibindörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası) 

646.821,-TL (Altıyüzkırkaltıbinsekizyüzyirmibir Türk Lirası),

 

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen KİK İTİRAZ BEDELLERİ

953.728,-TL (Dokuzyüzelliüçbinyediyüzyirmisekiz Türk Lirası) 

1.023.922,-TL (Birmilyonyirmiüçbindokuzyüzyirmiki Türk Lirası), 

5.719,-TL (Beşbinyediyüzondokuz Türk Lirası) 

6.139,-TL (Altıbinyüzotuzdokuz Türk Lirası)

3.814.922,-TL (Üçmilyonsekizyüzondörtbindokuzyüzyirmiiki Türk Lirası) 

4.095.700,-TL (Dörtmilyondoksanbeşbindyediyüz Türk Lirası),

11.442,-TL (Onbirbindörtyüzkırkiki Türk Lirası) 

12.284,-TL (Onikibinikiyüzseksendört Türk Lirası),

28.611.919,-TL (Yirmisekizmilyonaltıyüzonbirbin dokuzyüzondokuz Türk Lirası) 

30.717.756,-TL (Otuzmilyonyediyüzonyedibinyediyüzellialtı Türk Lirası), 

17.163,-TL (Onyedibinyüzaltmışüç Türk Lirası) 

18.426,-TL (Onsekizbindörtyüzyirmialtı Türk Lirası), 

22.887,-TL (Yirmiikibinsekizyüzseksenyedi Türk Lirası) 

24.571,-TL (Yirmidörtbinbeşyüzyetmişyedi Türk Lirası),

 

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen  (MEZUNİYET BELGELERİ)

334.368,-TL (Üçyüzotuzdörtbinüçyüzaltmışsekiz Türk Lirası) 

358.977,-TL (Üçyüzellisekizbindokuzyüzyetmişyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

 

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

 

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.